Acceleration – Förklaring, formel och enhet!

Acceleration – kort förklaring

Acceleration är ett mått på hur ett objekts hastighet (eller fart i en viss riktning) förändras över tiden. Det mäts vanligtvis i meter per sekund i kvadrat (m/s^2) och den kan vara positiv eller negativ. Positiv acceleration uppstår när ett objekts hastighet ökar, medan negativ acceleration, eller retardation, uppstår när ett objekts hastighet minskar.

Längre beskrivning av acceleration

Acceleration är ett viktig koncept inom fysiken som avser hur ett föremåls hastighet (eller fart i en viss riktning) ändras över tid. Det mäts vanligtvis i meter per sekund kvadrat (m/s2) och kan vara både positiv eller negativ. Positiv acceleration inträffar när en föremåls hastighet ökar, medan negativ acceleration, eller deceleration, inträffar när en föremåls hastighet minskar.

En av de mest grundläggande principerna inom fysiken är Newtons andra lag, som säger att accelerationen hos ett föremål är direkt proportionell mot den resulterande kraften som verkar på den. Det skrivs ofta som F = m*a, där F är den resulterande kraften, m är massan (i kg) och a är accelerationen (i m/s2). I de enklaste fallen sker acceleration när en kraft verkar på ett föremål, vilket i sin tur gör att föremålets hastighet ökar eller minskar.

En sätt att tänka på acceleration är att tänka sig en bil som kör på vägen. Om bilen rör sig med en konstant hastighet finns det ingen acceleration. Men om bilen ökar eller minskar hastigheten finns det acceleration. Hastighetens förändring över tid, oavsett om det handlar om att öka eller minska hastigheten, är bilens acceleration.

Ett annat sätt att tänka på acceleration är att ta hänsyn till ett föremål som dras av en kraft. Om kraften tillämpas i samma riktning som föremålets rörelse, kommer föremålet att accelerera. Om kraften tillämpas i motsatt riktning av föremålets rörelse, kommer föremålet att retardera

Acceleration Formler

Medelacceleration

    \[a_{\text {medel }}=\frac{\Delta v}{t}=\frac{v-v_0}{t}\]

a = acceleration, v = sluthastighet, v0 = starthastighet, t = tid

Likformigt föränderlig rörelse (med konstant acceleration)

    \[& v=v_0+a \cdot t \\\]

v = sluthastighet, v0 = starthastighet, a = acceleration, t = tid

    \[& s=v_0 \cdot t+\frac{a \cdot t^2}{2} \\\]

s = positionsförändring (lägesförändring), v0 = starthastighet, t = tid, a = acceleration

    \[& v^2-v_0^2=2 \cdot a \cdot \\\]

v = sluthastighet, v0 = starthastighet, a = acceleration, s = positionsförändring

    \[& v_{\text {medel }}=\frac{v_0+v}{2}\]

vmedel = medelhastighet, v0 = starthastighet, v = sluthastighet

Kraftlagen

    \[F=m \cdot a  \\\]

F = kraft, m = massa, a = acceleration

Exempeluppgift

En bil kör med en hastighet på 20 m/s. Efter fem sekunder har bilen accelererat med konstant acceleration till en hastighet på 30 m/s. Beräkna bilens acceleration under tiden.

Lösning: För att beräkna accelerationen, behöver vi använda formeln a = (vf – vi) / t, där a är accelerationen, vf är den slutliga hastigheten, vi är den ursprungliga hastigheten och t är tiden.

Så, vi har:

vi = 20 m/s

vf = 30 m/s

t = 5 s

Sätt in värdena i formeln: a = (30 m/s – 20 m/s) / 5 s = 10 m/s^2

Så bilens acceleration under tiden är 10 m/s^2

Annons
GratisAccess to basic materials.$0Join
PremiumFull access, premium materials, and support.$10Join