Förstå Hastighet-tid-diagram (VT-grafer) – Enkel och Intuitiv Förklaring

Introduktion till hastighet-tid grafen

Hastighet-tids-diagram, eller VT-diagram eller VT-graf efter engelskans velocity (hastighet), är ett centralt koncept i fysiken som hjälper oss att förstå ett objekts rörelse över tid. Ett VT-diagram visualiserar hastigheten av ett objekt vid olika tidpunkter och är ett ovärderligt verktyg för att analysera och förstå rörelse.

Lutningen på en VT-graf representerar objektets acceleration. Genom att beräkna lutningen mellan två punkter på kurvan kan vi då hitta accelerationen.

Inte bara det, men arean under kurvan i ett hastighet-tids-diagram representerar den totala sträckan som objektet har färdats. Detta kan räknas ut genom grundläggande geometri eller mer avancerade matematiska metoder som integration.

Vad är ett Hastighet-tid-diagram (VT-diagram)?

Ett VT-diagram är ett diagram som visar hur hastigheten hos ett objekt förändras över tid. På x-axeln representerar vi tiden och på y-axeln hastigheten. Om du ser en horisontell linje på ett VT-diagram betyder det att objektet rör sig med en konstant hastighet. Om linjen däremot är lutande uppåt visar det att objektet accelererar, vilket betyder att dess hastighet ökar. Om linjen är lutande nedåt innebär det att objektet retarderar, det vill säga att dess hastighet minskar.

Standardtyper av Hastighet-tid-diagram:

Det finns flera olika typer av VT-diagram, beroende på objektets rörelse:

  1. Konstant hastighet: Om objektet rör sig med konstant hastighet kommer grafen att vara en horisontell linje. Varför är det så? Jo, eftersom hastigheten inte ändras, finns det ingen lutning på linjen.
  2. Accelererad rörelse: Om objektet accelererar, kommer grafen att visa en linje som stiger uppåt. Detta beror på att hastigheten ökar över tiden.
  3. Retarderad rörelse: Om objektet retarderar, eller sakta ner, kommer grafen att visa en linje som faller nedåt. Detta är ett resultat av att hastigheten minskar över tiden.

[bild med standardtyperna]

Att kunna känna igen dessa olika typer av rörelser på ett VT-diagram är en viktig färdighet i fysik.

Hur man tolkar ett Hastighet-tid-diagram:

Att tolka ett VT-diagram innebär att man utläser information om objektets rörelse från grafen. Genom att titta på grafens form, kan vi omedelbart se om objektet rör sig med konstant hastighet, accelererar eller retarderar. Men det finns mer information att hämta från ett VT-diagram. Till exempel visar arean under grafen mellan två tidpunkter hur långt objektet har förflyttat sig under denna tid. Detta är särskilt användbart när vi analyserar rörelser med varierande hastigheter.

Hur man skapar ett Hastighet-tid-diagram:

Att skapa ditt eget VT-diagram kan hjälpa dig att bättre förstå konceptet och att öva dina färdigheter. För att göra detta, börja med att skissa upp axlarna, med tiden på x-axeln och hastigheten på y-axeln. Bestäm sedan vilken typ av rörelse du vill representera (konstant hastighet, accelererad, eller retarderad), och rita en lämplig linje på diagrammet. Kom ihåg att rita en linje med en lutning för att representera en förändring i hastighet (acceleration eller retardation).

Från s-t diagram till v-t diagram

Att omvandla en sträcka-tid-diagram (ST-graf) till ett hastighet-tid-diagram (VT-graf) innebär att vi behöver hitta hastigheten vid varje tidpunkt. Detta gör vi genom att beräkna lutningen av ST-grafen vid varje punkt.

I en ST-graf representerar lutningen hastigheten. Om sträckan ökar jämnt över tiden, är hastigheten konstant och lutningen blir en rät linje. Om sträckan ökar snabbare över tiden, indikerar det en acceleration och lutningen i VT-grafen kommer att vara en uppåtgående kurva.

För att beräkna hastigheten vid en specifik tidpunkt (vilket ger oss en punkt på VT-grafen) kan vi ta två punkter på ST-grafen, nära den tidpunkt vi är intresserade av, och dela förändringen i sträcka med förändringen i tid mellan dessa två punkter. Detta ger oss den genomsnittliga hastigheten över det tidsintervallet, vilket är en approximation av hastigheten vid den tidpunkten.

Genom att upprepa denna process för olika tidpunkter kan vi skapa en VT-graf baserad på vår ursprungliga ST-graf.

Från V-t graf till S-t graf

För att omvandla ett hastighet-tid-diagram (VT-graf) till ett sträcka-tid-diagram (ST-graf), använder vi oss av det faktum att sträckan (s) är lika med hastigheten (v) multiplicerad med tiden (t). Detta är en grundläggande ekvation inom fysiken som vi alla är bekanta med: s = vt.

När vi har en VT-graf, representerar y-axeln hastigheten och x-axeln tiden. För att omvandla denna till en ST-graf, behöver vi beräkna den totala sträckan som tillryggaläggs vid varje tidpunkt. Vi gör detta genom att beräkna arean under kurvan upp till den aktuella tiden.

För en konstant hastighet är detta enkel matematik. Vi multiplicerar helt enkelt hastigheten med tiden för att få sträckan. Men för en hastighet som ändras över tiden (till exempel vid acceleration), är processen lite mer komplex. Detta bör inte ingå i Fysik 1 kursen eftersom ni inte lärt er matten riktningt ännu, men för den intresserade

I det här fallet måste vi använda integralräkning för att beräkna arean under kurvan. Varje liten del av arean under kurvan representerar en liten bit sträcka, och summan av alla dessa ger oss den totala sträckan. Detta kan visualiseras som en serie av små rektanglar under hastighetstidskurvan, där varje rektangels area bidrar till den totala sträckan.

Så, genom att beräkna arean under kurvan på en VT-graf, kan vi omvandla den till en ST-graf. På detta sätt kan vi få en grafisk representation av hur objektets position förändras över tiden, baserat på dess hastighet.

Testa dig själv, har du förstått:

För att hjälpa dig förstå konceptet bättre, testa dig själv med två övningsuppgifter om VT-diagram.

  1. Rita ett VT-diagram för en bil som accelererar från 0 till 100 km/h på 10 sekunder, sedan håller den hastigheten i 20 sekunder, och slutligen bromsar till stopp på 5 sekunder.
  2. Använd ditt VT-diagram för att beräkna hur långt bilen färdades under dessa 35 sekunder.

Lösningsförslag Uppgift 1: På ditt diagram börjar du med en lutande linje som representerar accelerationen från 0 till 100 km/h över 10 sekunder. Lutningen på denna linje bör vara positiv eftersom hastigheten ökar. Sedan ritar du en horisontell linje som representerar den konstanta hastigheten på 100 km/h under 20 sekunder. Slutligen ritar du en lutande linje med negativ lutning som representerar retardationen från 100 km/h till 0 över 5 sekunder.

Lösningsförslag: uppgift 2: En av de mest användbara egenskaperna hos ett VT-diagram är att arean under kurvan representerar sträckan som objektet har rört sig. För att beräkna sträckan bilen färdades under de 35 sekunderna, räknar du ut arean under de tre delarna av grafen:

a) Under accelerationsfasen bildas en triangel med basen 10 sekunder och höjden 100 km/h (eller ca 27.78 m/s om vi omvandlar till m/s). Arean av denna triangel ger oss sträckan för den första fasen. Arean av en triangel är (basen * höjden) / 2, så vi får (10 s * 27.78 m/s) / 2 = 138.9 m.

b) Under den konstanta hastighetsfasen bildas en rektangel med basen 20 sekunder och höjden 27.78 m/s. Arean av denna rektangel ger oss sträckan för den andra fasen, vilket blir 20 s * 27.78 m/s = 555.6 m.

c) Under retardationsfasen bildas återigen en triangel, denna gång med basen 5 sekunder och höjden 27.78 m/s. Arean av denna triangel ger oss sträckan för den tredje fasen, vilket blir (5 s * 27.78 m/s) / 2 = 69.45 m.

För att få den totala sträckan som bilen färdades, addera sträckorna för alla tre faser: 138.9 m + 555.6 m + 69.45 m = 763.95 m. Så bilen färdades totalt ca 764 meter under de 35 sekunderna.


För mer hjälp med fysik besök vår begreppssamling med förklaringar eller uppgiftsbank med övningsuppgifter om fysikbegrepp och koncept och såklart finns det lösningar! Allt för att du ska förstå fysiken så bra som möjligt. Du hittar även en komplett formelsamling som du får ta med dig till Kursprovet! Och kom ihåg, oavsett om du är en student som behöver hjälp med dina fysikuppgifter eller bara nyfiken på ett begrepp, finns det alltid hjälp att få, och nya saker att lära!

Annons
GratisAccess to basic materials.$0Join
PremiumFull access, premium materials, and support.$10Join